Opći uvjeti putovanja

UVODNA NAPOMENA
Ove upute i uvjeti predbilježbe i kupnje turističkoga aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vaučer, koji su sklopljeni između Fine vibracije j.d.o.o. (u daljem tekstu FINE VIBRACIJE) sjedište: Jurišićeva 1a, 10 000 Zagreb, OIB:45578068473 i Ugovaratelja/Putnika (u daljem tekstu: Ugovaratelj) koji se prijavljuje za turistički aranžman.

1. PRIJAVA I UGOVARANJE
Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj Ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. Ugovaratelj se za putovanje koje organizira FINE VIBRACIJE može prijaviti u svim poslovnicama FINE VIBRACIJE i kod drugih ovlaštenih zastupnika. Potpisivanjem Ugovora, Ugovaratelj prihvaća sve uvjete rezervacije putovanja, koje je prije osobno proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, Ugovaratelj uplaćuje 50% cijene aranžmana (po osobi), osim ako u programu nije drugačije određeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije određeno (iznimka je obročno plaćanje). Ovaj Ugovor počinje službeno vrijediti od trenutka kada FINE VIBRACIJE zaprimi od Ugovaratelja kopiju uplate za rezervaciju (osobno, poštom, fax, elektronski ili slanjem broja kreditne kartice ili uplatom na račun) te se tada smatra da je putovanje ugovoreno.

2. CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA
Cijena aranžmana (ako u programu putovanja nije drugačije određeno) uključuje sve što je naznačeno u programu putovanja. Usluge fakultativnih izleta, transfera, ishođenja viza, napojnica, cijepljenja, putnog osiguranja, ulaznica i svega što FINE VIBRACIJE može omogućiti i uključiti u Ugovor, a nije uključeno u cijenu programa putovanja, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko cijena neke od dodatnih usluga nije navedena, FINE VIBRACIJE će o cijeni obavijestiti Ugovaratelja prije potpisivanja Ugovora. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) ugovaratelj sam plaća i treba ih naručiti pri prijavi putovanja. Ako Ugovaratelj traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je odmah vodiču ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za dodatne usluge koje je Ugovaratelj zatražio za vrijeme trajanja putovanja i platio na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, FINE VIBRACIJE ne snosi odgovornost, bez obzira na pruženu pomoć od predstavnika FINE VIBRACIJE prilikom pribavljanja tih usluga i davanja informativnih cijena o usluzi. Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja predočiti dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu putovanja, jer ako cijena nije podmirena Putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu drugačije dogovorile.

3. USLUGE
Usluge smještaja, transfera, restorana i sl. kategorizirani su po službenoj kategorizaciji države u koje se putuje, te su važeći u trenutku izdavanja programa i na njih organizator nema nikakvog utjecaja. Treba uzeti u obzir da kategorizacija u pojedinim državama odstupa od kategorizacije u državi Hrvatskoj. Ako Ugovaratelj prilikom rezervacije ne zatraži i uplati smještaj po posebnim željama (pogled more, park, odvojeni kreveti, bračni krevet i sl.) bit će smješten u smještaj koji je službeno osiguran za smještaj gostiju, a prema onome što je navedeno u programu putovanja. Check in je najčešće iza 14:00 h, a Check out je do 10:00 h, osim ako nije drugačije dogovoreno s pružateljem usluge smještaja.

4. LAST MINUTE
Ako je Ugovaratelj sklopio Ugovor o organiziranju putovanja kao »last minute« (putovanje u posljednji trenutak) ili Ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada Putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

5. PUTNA DOKUMENTACIJA
Putnik je dužan najkasnije 8 dana prije polaska na prodajnom mjestu preuzeti putnu dokumentaciju (vaučer, obavijest o vremenu i mjestu polaska, mjestu međuodredišta, ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s organizatorom putovanja; u slučaju putovanja maloljetnika, načinu uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom i ostale potrebne informacije) ukoliko mu ona već nije uručena ili zatražiti da mu se ona dostavi poštom.
Štetu koja bi nastala zbog toga što na vrijeme ne preuzme putnu dokumentaciju snosi isključivo Putnik.

6. PUTNO OSIGURANJE
Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja, te osiguranje kojima se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, smatra se da su Putnicima ponuđena navedena dodatna osiguranja koja nisu uključena u cijenu putovanja. U slučaju da Putnik zahtjeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod FINE VIBRACIJE, pri čemu FINE VIBRACIJE sudjeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

7. OTKAZ PUTOVANJA FINE VIBRACIJE ILI PROMJENA PROGRAMA
U skladu s važećim zakonima FINE VIBRACIJE zadržava pravo otkaza putovanja ili promjene programa putovanja.
Ukoliko se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika, FINE VIBRACIJE zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potrebnog za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa ili u Ugovoru. FINE VIBRACIJE zadržava pravo otkazivanja putovanja te potpune ili djelomične promjene programa putovanja, ako prije početka putovanja nastanu izvanredne okolnosti koje se nije moglo predvidjeti niti izbjeći (rat, nemiri, terorističke akcije, štrajk, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, vremenske neprilike i sl.). FINE VIBRACIJE zadržava pravo promjene dana ili sata zbog promjena reda letenja ili nastanka nepredviđenih okolnosti i pravo promjene pravca putovanja, ako se promijene uvjeti putovanja, kao što su neki od sljedećih: promijenjeni red letenja, sigurnosno stanje u državi, vremenske (ne)prilike, i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnomu prometu. FINE VIBRACIJE ne odgovara za kašnjenje aviona, brodova ili vlakova, kao i za promjene programa, koje bi nastale kao posljedice takvog kašnjenja. U slučaju da stanje na samoj destinaciji ne dozvoljava smještaj Putnika u naručenom objektu, FINE VIBRACIJE može Putnika smjestiti u istoj destinaciji u drugom objektu iste kategorije. FINE VIBRACIJE zadržava pravo otkazivanja Ugovora ako se ustvrdi da Putnik krši odredbe sklopljenog Ugovora, ako je dao krive podatke o broju Putnika ili njihovoj starosti, odnosno ako je tijekom putovanja došlo do promjene, a Putnik o tome nije obavijestio FINE VIBRACIJE. Ako FINE VIBRACIJE otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu cjelokupnog uplaćenoga iznosa, ali ne i na isplatu štete.

8. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA ILI PUTNIKA
Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže putovanje FINE VIBRACIJE na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:
- do 30 dana prije dana polaska: 50% cijene aranžmana ili trošak zrakoplovnih karata i ostali troškovi koji su prilikom
  potvrde rezervacije bili izraženi kao: “nepovratni“
- 30 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 14 – 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Ukoliko je nastala šteta veća od navedenih, FINE VIBRACIJE zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije drugačije navedeno. Kod otkaza aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko se ime i prezime putnika koji se prijavio na putovanje razlikuje od imena koje piše na putnoj dokumentaciji putnika (skraćenica imena, dva prezimena i sl.) FINE VIBRACIJE ima pravo naplatiti štetu prouzrokovanu netočnim podacima, a odnosi se na izdavanje zrakoplovnih karata s imenom različitim od imena na putnoj dokumentaciji s kojom se putnik prijavljuje na let. Ukoliko do ispravke ne dođe na vrijeme i Putnik se ne može prijaviti na let FINE VIBRACIJE ne odgovara za nastalu štetu. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator će zaračunati troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu od 800 Kn.

9. PUTNE ISPRAVE
Putnici su obvezatni imati valjane osobne putne isprave. U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu određenom vremenskom ispravnošću putne isprave prije isteka valjanosti na dan ulaska, Putnik je o tim odredbama dužan sam voditi računa. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za FINE VIBRACIJE, a ako bi zbog takva propusta Putnika FINE VIBRACIJE pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja Putnik izgubi ili mu budu ukradene putne isprave, trošak izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. Ukoliko je za neko putovanje potrebna viza, FINE VIBRACIJE može posredovati u njezinom pribavljanju uz posebnu doplatu. U tom slučaju je Putnik dužan prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu ili ponudi FINE VIBRACIJE dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. FINE VIBRACIJE ne jamči ishođenje vize. Ukoliko Putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je Putnik odustao od putovanja. FINE VIBRACIJE ne jamči za točnost informacija dobivenih od nadležnih veleposlanstava. FINE VIBRACIJE nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela, kojima se Putniku ne dopušta ulazak u neku državu. Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluge. Ako Putnik ne poštuje svoje obveze, odgovara organizatoru za prouzročenu štetu. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju bi Putnik mogao pretrpjeti u takvom slučaju. Tijekom putovanja Putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava sam tijek putovanja. U slučaju da se Putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova osim uplata koje se plaćaju na licu mjesta.

10. ZDRAVSTVENI PROPISI
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Pri putovanju u te zemlje, Putnik je obvezatan imati potvrde i isprave o izvršenom cijepljenju. Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kroničnih bolesti i sl.). U slučaju da su u programu za putovanje navedena odnosno zahtijevana određena cijepljenja, svaki Putnik mora se sam pobrinuti za dobivanje međunarodne potvrde - žute knjižice s upisanim obavljenim cijepljenjima. FINE VIBRACIJE ne odgovara za moguće komplikacije ili Putnikovo prekidanje putovanja zbog Putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi ili programa na koji se prijavio, a i za troškove koji mogu nastati u vezi s tim.

11. PRTLJAGA
Za prijevoz prtljage nije odgovoran organizator, agent ili posrednik. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu. Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage Putnik plaća prema važećim cijenama zračnoga prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. FINE VIBRACIJE ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje direktno zrakoplovnom prijevozniku. Pri prijevozu autobusom, Putnik može ponijeti dva komada osobne prtljage. Putnici su dužni brinuti o svojim stvarima, unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnomu, Putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u autobusu bez njihovoga nadzora.
Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Organizator će pokušati udovoljiti unaprijed najavljenom Ugovarateljevom dodatnom zahtjevu za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi.

12. REKLAMACIJE I PRITUŽBE
U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana, Putnik može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja nepravilnosti. Putnik se za nepravilnosti ili nedostatke mora pritužiti na licu mjesta voditelju putovanja, predstavniku FINE VIBRACIJE, neposrednom davatelju usluga odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu odnosno ispraviti nepravilnosti na licu mjesta. U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija može riješiti na licu mjesta (na primjer, nezadovoljavajuća čistoća sobe, uređenje, položaj sobe i sl.), a Putnik se nije pritužio na nepravilnost na licu mjesta i o nepravilnosti nije obavijestio gore navedene osobe, računa se da se Putnik slaže s tako odrađenom uslugom i s tim je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjivanjem cijene usluge odnosno isplate štete. Ako ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, Putnik mora tražiti pismenu potvrdu, iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije ostvarena onako kako je ugovoreno, potvrdu mora potpisati predstavnik FINE VIBRACIJE ili neposredni davatelj usluga ili predstavnik lokalne agencije zadužene za zastupanje. Ovakva pismena potvrda (reklamacija) je službeni dokument. Putnik potvrdu mora priložiti u pisanom prigovoru. Pisani prigovor Putnik treba priložiti u roku od osam dana nakon putovanja, prigovori elektronskom poštom (e mail) neće biti uvaženi. Ako Putnik preda pisani prigovor nakon toga roka, FINE VIBRACIJE takav prigovor nije dužan uvažiti. Za rješavanje prigovora na usluge u inozemstvu, obvezatno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje prigovora. Organizator je dužan izdati pisano rješenje na ovaj prigovor u roku od četrnaest dana, po primitku prigovora, a može odgoditi rješenje o pritužbi za dodatnih četrnaest dana zbog prikupljanja obavijesti. Organizator rješava samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Dok traje postupak rješenja, a ukupno najviše četrnaest odnosno dvadeset i osam dana nakon prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA ili druge ustanove i davanja obavijesti u medije i javnost. Isto tako se kroz ovaj vremenski rok Putnik i Organizator odriču prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade za prigovor može biti iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik i FINE VIBRACIJE će sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnomu ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno će pravo biti pravo Republike Hrvatske.

13. OBVEZE FINE VIBRACIJE
Organizator je dužan Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. FINE VIBRACIJE je dužan brinuti se o izvršenju usluga kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobroga gospodarstvenika te skrbiti o pravima i dobrima Putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. FINE VIBRACIJE je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za svaki pojedini aranžman te dati odgovore zbog možebitnoga neizvršenja usluga ili dijela usluga. FINE VIBRACIJE će sve spomenute obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim ako ne nastupi «viša sila» ili promjena okolnosti. Ukoliko bude moguće, FINE VIBRACIJE će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. FINE VIBRACIJE nije obvezatan pružati usluge koje nisu spomenute u ovim Uvjetima. FINE VIBRACIJE ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

14. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da će osobno ispuniti uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, i pridržavati se kućnoga reda u hotelu i na drugim mjestima i surađivati s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječan čovjek. Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koje se tiču njegove osobne odgovornosti. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkaza putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, a osobito za štetu koja je nastala kao posljedica ne izvršavanja ugovora i Općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio Putnik će platiti odmah, na recepciji hotela i na drugomu mjestu koje odredi fizička ili pravna osoba kojoj je štetu nanio.

15.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Korisnik usluga PREMA FINE VIBRACIJE  osobne podatke daje dobrovoljno.Osobni podaci korisnika usluga potrebi su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).FINE VIBRACIJE se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnera koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje).Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva Društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osbonih podataka.FINE VIBRACIJE zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera).Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice "Odjava" na krjau svakog maila ili slanje zahtjeva na info@dalekaputovanja.hr
Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora, i Putnik sklapa s FINE VIBRACIJE odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom, u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji FINE VIBRACIJE. Moguća predviđena odstupanja od ovih Uvjeta moraju biti spomenuta u programu putovanja. Potpisivanjem ugovora, Putnik prihvaća cijeli program i uvjete putovanja. Ovi uvjeti putovanja isključuju sva prijašnja.

 

img

NEWSLETTER

Pratite akcije, budite informirani o novim putovanjima, maštajte i planirajte, putujte...